REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO ECOTONE-TELEMETRY.COM

  1. WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

1.1 Serwis internetowy Ecotone Telemetry znajduje się na stronie internetowej:
http://www.ecotone-telemetry.com

1.2 Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zapytania na stronie i wybór formy płatności.

1.3 Wysyłając zapytanie z serwisu internetowego Ecotone Telemetry, Zamawiający oświadcza, że zapoznał się z treścią Regulaminu sklepu i akceptuje jego postanowienia. W przypadku niedotrzymania przez Zamawiającego postanowień Regulaminu, firma Ecotone Telemetry jest uprawniona do unieważnienia złożonego zamówienia.

1.4 Serwis internetowy Ecotone Telemetry przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w sobotę, niedziele i święta realizowane będą w pierwszym dniu roboczym następującym po dniu, w którym zamówienie zostało złożone.

1.5 Firma Ecotone zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub częściowo wypełnionych formularzy zamówienia. Podobnie, zamówienia będą odrzucane, jeśli (a) transakcji nie uda się zautoryzować w systemie płatniczym eCard S.A. (skuteczna autoryzacja oznacza zablokowanie na koncie karty płatniczej Zamawiającego kwoty odpowiadającej wartości zamówienia wraz z kosztem przesyłki), (b) we wskazanym czasie nie zostanie uiszczony przelew w należytej wysokości lub (c) przesyłka nie zostanie odebrana od kuriera.

1.6 Ecotone prowadząc sklep internetowy, wystawia dokument sprzedaży – faktura VAT lub paragon fiskalny.

1.7 Właściciel sklepu internetowego (Ecotone Sp.J.) zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówień bez podania przyczyny, w szczególności w przypadku wątpliwości, co do wiarygodności zamawiającego.

  1. FORMY PŁATNOŚCI W SKLEPIE ECOTONE.COM.PL

2.1 Zapłaty za zamówione Towary można dokonać z użyciem jednego z poniższych sposobów płatności:

a) gotówką: osobiście lub za pobraniem w przypadku dostarczenia zamówienia za pośrednictwem Firmy Kurierskiej.

b) przelewem bankowym za pomocą konta w bankowości elektronicznej swojego banku na wskazany przez Sprzedawcę numer konta w procesie realizacji.

c) kartą płatniczą.

2.2 Sprzedawca zastrzega sobie prawo do udostępnienia innych form płatności, niż wymienione w punkcie 2.1, na podstawie indywidualnych ustaleń z Użytkownikiem.

2.3 W przypadku wybranych Towarów Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych sposobów dostarczenia zamówień lub form dokonania zapłaty za zamówienie.

Płatność kartą płatniczą obsługuje firma eCard S.A.

Obsługiwane karty płatnicze:

Visa
Visa Electron
MasterCard
MasterCard Electronic
Maestro
Strona główna eCard S.A. - bezpieczne płatności online

  1. SPOSÓB ORAZ CENA WYSYŁKI

3.1 Zamówiony towar dostarczamy za pomocą firmy kurierskiej lub za pośrednictwem Poczty Polskiej.

3.2 Kupujący jest obciążany kosztami dostawy zgodnie z cennikami wyżej wymienionych podmiotów.

  1. WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

4.1 Wszelkie szczegółowe regulacje związane z przesyłką towarów określone są w regulaminach: Poczty Polskiej i/lub firm kurierskich.

4.2 Ecotone zobowiązuje się do rozpoczęcia realizacji zamówienia najpóźniej w terminie 48 godzin roboczych od momentu jego złożenia, proces realizacji obejmuje:

4.2.1 sprawdzenie przez Ecotone kompletności otrzymanych danych

4.2.2 skontaktowanie się z Zamawiającym celem potwierdzenia tych danych oraz ilości, rodzaju i ceny zamawianego towaru.

4.2.3 przesłanie na życzenie Zamawiającego faktury Pro-forma obejmującej koszt zamawianych towarów oraz ich przesyłki na wskazany przez zamawiającego adres.

4.3 Jeśli Zamawiający potwierdzi wszystkie informacje, jego zamówienie zostanie ostatecznie zaakceptowane, o czym zostanie powiadomiony za pomocą wiadomości e-mail lub telefonicznie.

4.4 W momencie odbioru przesyłki Zamawiający ma prawo do sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej. Jeżeli przesyłka nie zawiera wskazanego w zamówieniu towaru, towar jest inny niż zamawiany, lub towar jest uszkodzony, Zamawiający ma prawo nie przyjmować przesyłki, o czym powinien niezwłocznie powiadomić Sprzedającego czyli Biuro Obsługi Klienta Ecotone (+48) 58 552 33 73, fax (+ 48) 58 552 15 35 lub e-mail office@ecotone.pl.

  1. ZWROTY I REKLAMACJE

5.1 Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności zawartości przesyłki, sporządzonego w momencie odbioru towaru w obecności kuriera i potwierdzonego przez niego.

5.2 Jeżeli zakupiony towar posiada wady techniczne, należy go niezwłocznie odesłać, koniecznie z opisem wady oraz fakturą VAT lub paragonem fiskalnym.

5.3 Kupujący ma prawo, bez podania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odbioru przesyłki, zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 nr 22 poz. 271 z późn. zm.).

5.4 Kupujący ma prawo do zwrotu zakupionych towarów bez podania przyczyny w ciągu 10 (dziesięciu) dni od daty odebrania przesyłki.

5.5 Zarówno odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powyżej, jak i zwrot zakupionego towaru, o którym mowa w ust 2 powyżej możliwe jest tylko w sytuacji, gdy zakupiony towar znajduje się w stanie nienaruszonym.

5.6 Do zwracanego towaru należy dołączyć fakturę VAT lub paragon fiskalny.

5.7 Kwota uiszczona za zakupiony towar zostanie zwrócona Kupującemu w terminie 7 dni od daty otrzymania zwrotu przez Sprzedawcę. W przypadku płatności kartą płatniczą zwrot środków zostanie wykonany bezpośrednio na kartę Klienta. (zwrotowi nie podlegają poniesione przez Sprzedawcę koszty transportu). W przypadku przesyłki za pobraniem (Poczta Polska / kurier) zwrot pieniędzy następuje wyłącznie po otrzymaniu wpłaty na konto Sprzedającego.

5.8 Reklamacje dotyczące wad zakupionych towarów należy zgłosić Sprzedawcy nie później niż w ciągu 2 dni licząc od dnia odebrania przesyłki.

5.9. Wszelkie reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 30 dni roboczych licząc od daty otrzymania przez Sprzedawcę reklamowanych towarów.

5.10 W razie niezajęcia przez Sprzedawcę stanowiska w przedmiocie zgłoszonej przez Kupującego reklamacji w terminie 5 dni roboczych licząc od daty otrzymania reklamowanego towaru przez Sprzedawcę, przyjmuje się, iż reklamacja została uznana przez Sprzedawcę za zasadną.

  1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1 Ecotone zastrzega sobie prawo do:

  • zmiany cen towarów w ofercie sklepu internetowego.

  • wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego.

  • wprowadzania nowych lub zmodyfikowanych towarów do oferty sklepu internetowego.

6.2 Bezpieczeństwo danych osobowych:

6.2.1 Zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (oraz późniejsze zmiany) zapewniamy ochronę wszystkich danych osobowych, jakie zostały pozyskane w wyniku prowadzenia działalności handlowej i realizacji Państwa zamówień w naszym serwisie.

6.2.2 Sprzedawca zapewnia, iż dane osobowe Kupujących przetwarzane będą wyłącznie dla celów realizacji zamówienia oraz dla celów marketingowych Sprzedawcy.

6.2.3 W przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002, Nr 101, poz. 926 z późn. zmianami), Kupujący ma prawo żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a także ma prawo wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania jego danych osobowych.

6.2.4 Sprzedawca nie będzie przetwarzać ani udostępniać innym podmiotom danych
o Kupujących i zakupach dokonanych przez Kupujących.

6.3 Wypełnienie formularza z danymi Zamawiającego równoznaczne jest ze zgodą na przechowywanie oraz przetwarzanie podanych danych osobowych do celów realizacji i rozliczania transakcji. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji złożonego zamówienia, w tym wystawienia faktury lub rachunku i prowadzenia sprawozdawczości finansowej. Dane te są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

6.4 Klient ma prawo do wglądu do własnych danych osobowych oraz ich poprawek, a także usunięcia z bazy danych sklepu. W tym celu należy wysłać wiadomość z określoną dyspozycją na adres e-mail: office@ecotone.pl

6.5 Treść przedstawiona na stronie nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu prawa. Zdjęcia umieszczone przy poszczególnych towarach mają charakter poglądowy i tym samym mogą odbiegać od faktycznego wyglądu prezentowanego towaru.

6.6 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.

W razie zamówienia hurtowego, prosimy o kontakt na adres e-mail: biuro@ecotone.pl

Wszelkie opinie i zapytania dotyczące pracy sklepu prosimy kierować poprzez:

e-mail: biuro@ecotone.pl

listownie na adres: Ecotone Biuro Obsługi Klienta, Osada Bernadowo 1D, 81-583 Gdynia

telefoniczne: +48 58 552 33 73